KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/01
Nazwa usługi
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek podatnika o:
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej (podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego) i odsetek za zwłokę,
 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, z określeniem jakiego podatku dotyczy umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, odsetek za zwłokę,

Wniosek podatnika powinien zawierać treść żądania z wyszczególnieniem jakiego zobowiązania, raty i kwoty dotyczyć ma ulga podatkowa. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej określić rodzaj pomocy o którą się ubiega. Podatnik powinien wskazać i udokumentować zdarzenie uniemożliwiające uregulowanie należności podatkowych, zilustrować sytuację ekonomiczną swoją i swojej rodziny, co ma wpływ na poprawność i terminowość rozpatrzenia jego wniosku.

W tym celu zobowiązany powinien dołączyć do podania stosowne dokumenty, np.:
 • oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 1 do pobrania)
 • zaświadczenie o dochodach podatnika i domowników zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (ze stosunku pracy, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, odcinki emerytur, rent, zasiłków przedemerytalnych, chorobowych itp.),
 • zaświadczenie z właściwego biura pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia i wysokości otrzymywanych zasiłków,
 • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (karty leczenia szpitalnego, rachunki za lekarstwa itp.),
 • dokumenty świadczące o stałych wydatkach domostwa (rachunki za energię elektryczną, czynsz, wodę, gaz, opał, itp.),

 • nadto osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają:

 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne:
  • pokwitowanie odbioru padliny w przypadku upadku inwentarza żywego,
  • protokół jednostki straży pożarnej o zaistniałych zdarzeniach losowych.
  • formularz informacji (załącznik nr 4 do pobrania)

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składać po terminie płatności raty.
Wniosek o odroczenie lub rozłożenia na raty płatności podatkowych składać przed terminem płatności raty.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia
W ustawowym terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia podania.
Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. Urz. z 2007r. nr 59, poz. 404 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Sprawę załatwia
Ewa Turczyńska
telefon: 74 832-56-78
e-mail: e.turczynska@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124